Izmjene i dopune Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Dana 16. srpnja 2016.g. stupio je na snagu PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE (Narodne novine br. 62/16).

Navedeni akt donosi novo definiranje troškova specijalizacije na način da isti više ne obuhvaćaju bruto plaće doktora medicine već: troškove glavnog mentora, mentora i komentora, trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak poslijediplomskog specijalističkog studija, trošak završnog i specijalističkog ispita, trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju. Pravilnikom je bitno smanjen trošak provođenja specijalizacije, koji je dužan nadoknaditi liječnik koji po završetku specijalističkog usavršavanja napusti ustanovu koja ga je poslala na specijalizaciju.

Pravilnik vrijedi i za sadašnje specijalizante

Izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine neće se primjenjivati samo na buduće ugovore o specijalističkom usavršavanju, već se odnosi i na sadašnje specijalizante i mlade specijaliste koji još nisu u potpunosti riješili svoj odnos s ustanovama koje su im omogućile specijalističko usavršavanje.

Ovim Vas putem obavještavamo da pozorno pratite hoće li Vaše matične ustanove implementirati predmetni Pravilnik te revidirati i drugačije urediti Vaše obveze s naslova troškova specijalizacije prema zdravstvenoj ustanovi za koju ste se specijalistički usavršavali te po potrebi pravovremeno reagirate. Naglašavamo da je u tom pogledu pozicija specijalizanata i specijalista različita.

Specijalizanti

Temeljem ovog Pravilnika zdravstvene ustanove obvezne su ponuditi specijalizantu sklapanje izmjenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu (dakle,do 16. kolovoza 2016.g.) te novim ugovorom obveze specijalizanta uskladiti s novim određenjem troškova specijalizacije. Dakle, liječnici na specijalizaciji ne trebaju podnositi nikakav zahtjev već samo trebaju pričekati istek roka u kojem im je zdravstvena ustanova obvezna ponuditi izmjenjeni ugovor.

Specijalisti

Specijalisti također imaju pravo na izmjenjeni ugovor o međusobnim pravima i obvezama, no za razliku od specijalizanata, moraju podnijeti pisani zahtjev zdravstvenoj ustanovi s kojom imaju sklopljen ugovor. U zahtjevu specijalisti trebaju zatražiti usklađivanje odredaba svog ugovora s odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Zdravstvena ustanova je obvezna u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama, odnosno, revidiranje obveza s naslova troškova specijalizacije. Pri podnošenju zahtjeva valja zatražiti te potom i sačuvati dokaz o datumu podnošenja zahtjeva zdravstvenoj ustanovi (u slučaju izravnog predavanja zahtjeva – prijamni pečat s datumom; u slučaju predavanja zahtjeva putem pošte – poštansku povratnicu). Naš je savjet da zahtjev podnesete čim prije.

Hrvatska liječnička komora u službi mladih liječnika 
Hrvatska liječnička komora značajno je participirala u donošenju ovog Pravilnika. Ipak, nismo stali na tome. Pokrenuli smo inicijativu za žurnom implementacijom Pravilnika u praksi. Uputili smo ministru zdravlja zamolbu da pisanim naputkom skrene pozornost upravama zdravstvenih ustanova o njihovim obvezama proizašlim iz izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika te o rokovima u kojima su dužni te obveze ispuniti.

HLK će u predstojećem razdoblju pažljivo pratiti provedbu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Ako budete imali saznanja da pojedina zdravstvena ustanova nije ponudila specijalizantima – do 16. kolovoza 2016.g. odnosno liječnicima specijalistima – u roku od 30 dana od podnošenja njihova zahtjeva, izmijenjeni ugovor o međusobnim pravima i obvezama, pozivamo Vas da se s potpunim podacima (naziv ustanove; ime, prezime i stručni status oštećenog kolege; naziv specijalizacije; ime i prezime odgovorne osobe – ravnatelja ustanove) obratite stručnim službama HLK-a.

U svim slučajevima u kojima se potvrdi da članovima Komore nije ponuđen izmijenjen ugovor o specijalističkom usavršavanju, iz čega je razvidno onemogućavanje pojedinim članovima Komore ostvarivanje prava zajamčenih im odredbama predmetnog Pravilnika, HLK je spreman u suradnji s oštećenim članom poduzeti sve pravne korake definirane pozitivnim propisima RH kojim će zaštititi prava i interese svoga člana. Pri tome ćemo se voditi i važećim Kodeksom medicinske etike i deontologije koji predviđa sankcioniranje osoba odgovornih za nečastan odnos prema kolegama.

 

Izvor: Hrvatska liječnička komora (HLK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.